University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดเชียงทอง

 

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 การจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมแบบต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑ มีการจัดอบรมให้ความรู้การปรับวงให้ได้มาตรฐานในการเล่นดนตรีพื้นบ้าน ครั้งที่ ๒ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำอาหาร และขนมพื้นเมือง (ล้านนา) และครั้งที่ ๓ นี้ได้จัดประกวดการแข่งขันดนตรีพื้นบ้าน การแข่งขันประกวดทำอาหารพื้นเมือง และขนมพื้นเมือง ให้กับผู้เข้าอบรมได้โชว์ฝีมือจากการได้รับความรู้ในการอบรมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวดประเภทอาหารพื้นเมือง(แกงแคไก่) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผู้เข้าแข่งขันตำบลท่าวังทอง หมู่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้เข้าแข่งขันตำบลท่าวังทอง หมู่ 11 รองชนะเลิศอันดับสอง ผู้เข้าแข่งขันตำบลท่าวังทอง หมู่ 9 รางวัลชมเชย ผู้เข้าแข่งขันตำบลท่าวังทอง หมู่ 8 การแข่งขันประกวดการทำขนมเบี่ยง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผู้เข้าแข่งขันตำบลท่าวังทอง หมู่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันตำบลท่าวังทอง หมู่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผู้เข้าแข่งขันตำบลท่าวังทอง หมู่ 10 รางวัลชมเชย ผู้เข้าแข่งขันตำบลท่าวังทอง หมู่ 5 การแข่งขันประกวดดนตรีพื้นบ้านระดับประถามศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนประชาบำรุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ชมรมฮีตฮอยคนเมือง การแข่งขันประกวดดนตรีพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชมรมฮีตฮอยคนเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม การแข่งขันประกวดดนตรีพื้นบ้านระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชมรมข่วงศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อีกทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นประโยชน์ให้สังคมและได้ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาที่ได้สร้างไว้อย่างดีงามให้แก่คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

ฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์ ข่าว
จตุรงค์ จำปาเรือง ภาพ

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 2 Aug 2016 17:58