University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องภูกามยาว 1 และห้องภูกามยาว 3 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทางด้านดนตรีไทย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีไทยแก่ครูผู้ฝึกสอน ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านดนตรีไทยระหว่างสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมการประกวด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตัดสินที่มีชื่อเสียง ในด้านดนตรีไทย จำนวน 11 ท่าน ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ประเภท 
1.ประเภทการบรรเลงเดี่ยวจะเข้ เพลงฉิ่งตวงพระธาตุออกคางคกปากสระ ได้แก่ 
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสิทธิพร พุทธรักษา โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับถ้วยโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจตุพร ไชยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้รับถ้วยโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงธัญมน ติ๊บดอนจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับถ้วยโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2.ประเภทการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้ม เพลงนกขมิ้น สามชั้น ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอรรถกฤษ สุขพัฒน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ได้รับถ้วยโล่รางวัล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอิทธิพัทร์ ประสาทกสิกรณ์ โรงเรียนโพธิสารศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ได้รับถ้วยโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงพรลภัส ดอนลาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับถ้วยโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
3.ประเภทบรรเลง-รับร้อง วงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงแขกสาหร่าย สองชั้น
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย ได้รับโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
4.ประเภทบรรเลง-รับร้อง วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว เพลงลาวสมเด็จ สองชั้น
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้รับโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย ได้รับเกียรติบัตร


กิตต์ธเนศ ศิริสุริยเสรี / ข้อมูล
รักชนู วงศ์วุฒิ / ข่าว
กิติยา เขียงงาม / ภาพ

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 11 Aug 2016 16:06