University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ กับ 6 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ กับ 6 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ

        วันที่ 5 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมเวทีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ กับ 6 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจระหว่างเครือข่าย เพื่อให้นักวิชาการไทยสามารถพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ พัฒนาฐานข้อมูลเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการใช้ฐานข้อมูลวิจัยร่วมกันในระหว่างเครือข่าย สร้างองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการไทยในประเทศและต่างประเทศ สร้างงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจร่วมกันระหว่างนักวิชาการไทยในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือ เพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจสู่ระดับสากล ต่อไป

 

ข่าว : วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง

ภาพ : โรจนฤทธิ์  ไชนสาร

 

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 11 Aug 2016 16:25