University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง กายภาพบำบัดในชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง กายภาพบำบัดในชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง กายภาพบำบัดในชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทของนักกายภาพบำบัดในชุมชนและอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน (Clinical Instructor) นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจากแนวปฏิบัติที่ดีของการทำงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการฟื้นฟูดูแลรักษาผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข อีกทั้งยังสอดคล้องกับปณิธานอันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" อีกด้วย

 

 

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 16 Aug 2016 14:31