University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

กองการเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์

 กองการเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. >>> นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์ นำบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสร้างฝายกั้นน้ำ ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ อ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในโครงการ 1 หน่วยงาน 1 ฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2559 ตามแนวพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ และควบคุมความเร็วการไหลของน้ำในช่วงฤดูฝน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง อีกทั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความรัก ความสามัคคี ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยาในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่วมกันอีกด้วย

 

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ทิฆัมพร วงษารัตน์ : ข่าว 
เสาวลักษณ์ มณีทิพย์ : ภาพ

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 18 Aug 2016 16:58