University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

“การประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559”

 “การประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559”

คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ“ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559” เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมบวรรัตน์ประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้มีการแนะนำบุคลากรใหม่สายวิชาการ และต้อนรับอาจารย์ที่กลับจากการลาศึกษาต่อ อีกทั้งยังมีการมอบโล่เกียรติคุณ และรางวัลอื่นๆให้กับบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ และนอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายการนำเสนอตัวอย่างของระบบการกรอกภาระงานออนไลน์บุคลากรสายวิชาการ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ และในโอกาสนี้นั้นคณะศิลปศาสตร์ก็ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มาบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 อีกด้วย

อาจรีย์ สีอ่อน : ข้อมูล
วรรณวิษา คำบรรลือ : ภาพ

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 19 Aug 2016 16:42