University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดพะเยา – เชียงราย ครั้งที่ 3/2559

 

โครงการเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดพะเยา – เชียงราย ครั้งที่ 3/2559

         เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง และคณะ เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยเชียงราย การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม มีตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 32 คน การจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดพะเยา – เชียงราย ครั้งที่ 3/2559 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ร่างข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ ร่วมกัน และจัดรูปแบบการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ได้รูปแบบการทำงานที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด

วิไล จันทร์แก้ว บรรณารักษ์ : ข่าว
วิชญนนท์ มณีชาติ บรรณารักษ์ : ภาพ

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 19 Aug 2016 16:48