University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ CE07208 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ โดยมี ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.เนติ  เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และดร.มารุต แก้ววงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิต กิจกรรมประกอบไปด้วย การแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา การแนะนำบุคลากรสายสนับสนุนที่นิสิตต้องติดต่อประสานงานในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ การชี้แจงรายละเอียดระบบบริการการศึกษาของคณะ

นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงรายละเอียดด้านกิจการนิสิต ระเบียบนิสิต งานทุนการศึกษาต่างๆ  โดย ดร.มารุต แก้ววงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต การปฐมนิเทศหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรและคณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้นิสิตได้ซักถามข้อสงสัย และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักคณาจารย์และบุคลากรในคณะ ตลอดจนเนื้อหา กระบวนวิชาต่างๆ ที่นิสิตต้องศึกษาจนจบหลักสูตร ตลาดแรงงานที่รองรับหลังจากสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวในการเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 22 สิงหาคม นี้ อีกด้วย

พัชรินทร์ ใจข้อ/เรียงเรียง

วิทยา สุนสะดี/ภาพ

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 22 Aug 2016 16:50