University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเปิดบ้านวิทย์แพทย์ Open House MED – SCI เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเปิดบ้านวิทย์แพทย์ Open House MED – SCI เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเปิดบ้านวิทย์แพทย์ Open House MED – SCI เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตได้ประยุกต์ความรู้จากชั้นเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ฝึกการนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงาน และเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่างๆ ของคณะ ที่ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัย บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและใกล้เคียง จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วม อาทิ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จ.เชียงราย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นต้น
กิจกรรมภายในงานมีทั้งนิทรรศการให้ความรู้ จากสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ และสาขาวิชาสรีรวิทยา อาทิ การตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) การปฏิบัติการทดสอบแป้ง แบบจำลองทางชีวเคมี การส่องกล้องเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เรียนรู้การผลิตโยเกิร์ต ไวน์ เทมเป้ การตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันโลหิต ตลอดจนการเล่นเกมส์ต่อจิกซอว์อวัยวะ พร้อมตอบคำถามลุ้นของรางวัลมากมาย โดยนิทรรศการที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ การศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ที่หนึ่งปีจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าชมเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ทั้งนี้อาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ยังได้ให้ความรู้และตอบข้อสงสัยในการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ข้อมูล/ภาพ : พัชรินทร์ ใจข้อ
ภาพ : วิทยา สุนสะดี

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 23 Aug 2016 15:15