มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ แก้ไขปรับปรุง

กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
นิสิตแจ้งรายวิชาตกแผนการศึกษาต่อคณะ 4-5 ก.พ.56 22-31 ก.ค. 56 -
คณะส่งข้อมูลรายวิชาตามแผนการศึกษาที่เปิดสอนถึงกองบริการการศึกษา 22 ก.พ.56 1-9 ส.ค.56 -
วันสุดท้ายของการรับนิสิตโอนย้ายจากสถานศึกษา 5 เม.ย.56 13 ก.ย.56 -
คณะ/นิสิตตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา 1-5 เม.ย.56 2-27 ก.ย.56 -
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 3 พ.ค.56 14 ต.ค.56 -
วันสุดท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวิชา และแผนการศึกษา 3 พ.ค.56 1 พ.ย.56 -
วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ของนิสิตทุกชั้นปี 7-21 พ.ค.56 14-25 ต.ค.56 -
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (นิสิตชั้นปีที่ 1 โครงการรับตรง) 6-24 พ.ค.56 - -
วันรายงานตัวนิสิตใหม่ 25-27 พ.ค.56 - -
วันเปิดภาคการศึกษา 3 มิ.ย.56 4 พ.ย.56 -
วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 7 มิ.ย.56 8 พ.ย.56 -
วันสุดท้ายของการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอน (ยื่นแบบ UP20) 14 มิ.ย.56 15 พ.ย.56 -
วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชา (ยื่นแบบ UP21) 14 มิ.ย.56 15 พ.ย.56 -
ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต,เพิ่ม-ถอนรายวิชาไม่ได้รับอักษร W (ผ่านระบบเครื่อข่าย) 3-17 มิ.ย.56 4-8 พ.ย.56 -
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 3 มิ.ย.-2 ก.ค.56 4 พ.ย.-3 ธ.ค.56 -
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี 17-24 มิ.ย.56 18-25 พ.ย.56 -
ถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W (ติดต่อกองบริการการศึกษา) 18 มิ.ย.-30 ส.ค.56 13 พ.ย.56 - 27 ม.ค.57 -
วันไหว้ครู (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 20 มิ.ย.56 - -
วันสุดท้ายของการขอปิดรายวิชา และยกเลิกตารางสอบ 17 มิ.ย.56 18 พ.ย.56 -
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 28 มิ.ย.56 29 พ.ย.56 -
วันเปิดโลกกิจกรรม (วันเสาร์ งดการเรียนการสอน) 30 มิ.ย.56 - -
วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา(งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 17 ก.ค 56 - -
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน 19 ก.ค. 56 20 ธ.ค. 56 -
วันสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 29 ก.ค.-9 ส.ค.56 21-29 ธ.ค.56 -
วันวิทยาศาสตร์ (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 15-18 ส.ค.56 - -
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา 27 ก.ย.56 21 ก.พ.57 -
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาออกโอยไม่ได้รับผลการเรียน 27 ก.ย.56 21 ก.พ.57 -
วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 16-27 ก.ย.56 3-21 ก.พ.57 -
วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 30 ก.ย.-11ต.ค.56 24 ก.พ.-5 มี.ค.57 -
วันสุดท้ายของการแก้ไขชื่อ-สกุล ของนิสิต ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 14 ต.ค.56 6 มี.ค.57 -
วันปิดภาคการศึกษา 14 ต.ค.56 6 มี.ค.57 -
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนวันที่ 6-13 มีนาคม 2557) - 10-13 มี.ค.57 -
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 25 ต.ค.56 28 มี.ค.57 -
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงงานทะเบียนนิสิตและประมาวผล 29 ต.ค.56 28 เม.ย.57 -
วันสำเร็จการศึกษา 14 ต.ค.56 6 มี.ค.57 -
กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
คณะจัดส่งข้อมูลรายวิชาตามแผนการศึกษาถึงกองบริการการศึกษา 22 ก.พ.56 22-31 ก.ค. 56 -
คณะ/นิสิตตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา 1-5 เม.ย.56 1-9 ส.ค.56 -
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 3 พ.ค.56 14 ต.ค.56 -
วันสุดท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวิชา และแผนการศึกษา 3 พ.ค.56 1 พ.ย.56 -
วันลงทะเบียนเรียนนิสิตทุกชั้นปี 7-21 พ.ค.56 14-25 ต.ค.56 -
วันรายงานตัวนิสิตใหม่ 1 มิ.ย.56 - -
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 1 มิ.ย.56 - -
วันเปิดภาคการศึกษา 3 มิ.ย.56 4 พ.ย.56 -
ลงทะเบียนเรียนช้า,เพิ่ม-ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W (ผ่านระบบเครือข่าย) 3-17 มิ.ย.56 4-18 พ.ย.56 -
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 3 มิ.ย.- 2 ก.ค.56 4 พ.ย.- 3 ธ.ค.56 -
วันส่งวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจรูปแบบ 3 มิ.ย.- 13 ก.ย. 56 4 พ.ย. 56 - 7 ก.พ.57 -
วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 7 มิ.ย.56 8 พ.ย. 56 -
วันสุดท้ายของการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอน (ยื่นแบบ UP20) 14 มิ.ย.56 15 พ.ย.56 -
วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชา (ยื่นแบบ UP21) 14 มิ.ย.56 15 พ.ย.56 -
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี 17-24 มิ.ย.56 18-25 พ.ย.56 -
ถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W (ติดต่อกองบริการการศึกษา) 18 มิ.ย.-30 ส.ค.56 13 พ.ย.56 - 27 ม.ค.57 -
วันสมัครสอบวัดคุณสมบัติ 24-28 มิ.ย.56 25 พ.ย. - 2 ธ.ค.56 -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ พร้อมตารางสอบ 15 ก.ค.56 20 ธ.ค.56 -
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน 19 ก.ค.56 20 ธ.ค.56 -
วันสอบวัดคุณสมบัติ 1-3 ส.ค 56 11-20 ม.ค.57 -
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ 13 ก.ย 56 21 ก.พ.57 -
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 28 มิ.ย.56 29 พ.ย.56 -
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา 27 ก.ย.56 21 ก.พ.57 -
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาออกโอยไม่ได้รับผลการเรียน 27 ก.ย.56 21 ก.พ.57 -
วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 16-27 ก.ย.56 3-21 ก.พ.57 -
วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) 30 ก.ย.-11ต.ค.56 24 ก.พ.-5 มี.ค.57 -
วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 14 ต.ค.56 6 มี.ค.57 -
วันสุดท้ายของการแก้ไขชื่อ - สกุล ของนิสิต ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 14 ต.ค.56 6 มี.ค.57 -
วันปิดภาคการศึกษา 14 ต.ค.56 6 มี.ค.57 -
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนวันที่ 6-13 มีนาคม 2557) - 10-13 มี.ค.57 -
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 25 ต.ค.56 28 มี.ค.57 -
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงงานทะเบียนนิสิตและประมาวผล 29 ต.ค.56 28 เม.ย.57 -
วันสำเร็จการศึกษา 14 ต.ค.56 6 มี.ค.57 -
หมายเหตุ
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554-2555 (งดการเรียนการสอนวันที่ 6-13 มี.ค.2557)
- การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์, การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์
การส่งวิทยานิพนธ์สำหรับการสอบและแต่งตั้งกรรมการสอบ,การสอบวิทยานิพนธ์ สามารถดำเนินการได้ตลอดปีการศึกษา