เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเหลือ IT services

64x64
Live Mail
บริการ e-Mail สำหรับนิสิต
64x64
ระบบบริการการศึกษา
ระบบลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ ดูผลการเรียนและประเมินอาจารย์ผู้สอน
64x64
เปลี่ยนรหัสผ่าน UPNET
เปลี่ยนรหัสผ่านการใช้งานระบบต่างๆ
64x64
English Proficiency Test
English Proficiency Test ระบบสมัครสอบภาษาอังกฤษ Exit Exam
64x64
UP Assesment
ระบบประเมินผลการให้บริการต่างๆของมหาวิทยาลัย
64x64
Postal System
ระบบสืบค้นจดหมายและพัสดุไปรษณีย์สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
64x64
Smart Education Sim
สมัครและรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยพะเยาผ่าน SMS โทรศัพท์มือถือ