บริการออนไลน์สำหรับบุคลากร

64x64
Outlook Web Access
บริการ e-Mail สำหรับบุคลากร
64x64
ระบบบริการการศึกษา
ระบบตารางสอน ตารางสอบ และส่งผลการเรียน
64x64
ระบบ Slip เงินเดือนออนไลน์
ดู Slip เงินเดือนย้อนหลังและพิมพ์ Slip เงินเดือน
64x64
AMS e-Office
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
64x64
LYNC
โปรแกรมสนทนาออนไลน์ด้วยเสียงและภาพจาก Web Cam หรือทำการประชุมแบบออนไลน์
64x64
เปลี่ยนรหัสผ่าน UPNET
เปลี่ยนรหัสผ่านการใช้งานระบบต่างๆ
64x64
UP Assesment
ระบบประเมินผลการให้บริการต่างๆของมหาวิทยาลัย
64x64
Postal System
ระบบสืบค้นจดหมายและพัสดุไปรษณีย์สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

บริการระบบสารสนเทศสำหรับคณะ วิทยาลัย กองและศูนย์ต่างๆ

64x64
ระบบ HR
สำหรับการบริหารงานบุคคล
64x64
ระบบ BPM
ระบบ BPM สำหรับการบริหารงานงบประมาณและแผน
64x64
ระบบ ERP (Dynamic AX)
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง บัญชี และสินทรัพย์
64x64
ระบบบริการการศึกษา
สำหรับการรับเข้า จัดทำหลักสูตรและประมวลผล
64x64
ระบบ CHEQA
สำหรับการบันทึกผลการประกันคุณภาพเพื่อส่งให้ สกอ.
64x64
ระบบ UPQA Plus System
สำหรับการบริหารงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน
64x64
ระบบ UPKB
สำหรับการกรอกข้อมูลผู้วิจัย ผลงานวิจัย และบริหารจัดการโครงการวิจัย
64x64
ระบบ e-Inventory
สำหรับบริหารจัดการและตรวจสอบครุภัณฑ์