คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

คณะกรรมการการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย