คู่มือการดำเนินการหลักสูตร/มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1. ขั้นตอนการเสนอนำเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา

(15 ก.พ. 57)@

2. ปฏิทินการนำเสนอหลักสูตร

(8 มี.ค. 59)@

คู่มือการดำเนินการหลักสูตร

(11 ส.ค. 59)@

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)

(15 ก.พ. 57)@

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ป.ตรี

(11 ส.ค. 59)@ (สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558)

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ป.โท

(11 ส.ค. 59)@ (สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558)

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ป.เอก

(11 ส.ค. 59)@ (สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558)

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3)

(15 ก.พ. 57)@

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.4)

(15 ก.พ. 57)@

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.5)

(15 ก.พ. 57)@

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.6)

(15 ก.พ. 57)@

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.7)

(15 ก.พ. 57)@

แบบรายงานตนเองในการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

(10 พ.ค. 56)@

สมอ.08

(2 ธ.ค. 57)@

ปฎิทินการดำเนินการกรอกข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.2-7) ประจำปีการศึกษา 2558

(16 ต.ค. 58)@

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

(22 ธ.ค. 58)@

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

(22 ธ.ค. 58)@

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

(22 ธ.ค. 58)@

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(25 ธ.ค. 58)@

แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

(13 ม.ค. 59)@

แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ป.โท

(13 ม.ค. 59)@

แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ป.เอก

(13 ม.ค. 59)@

ISCED

(13 ม.ค. 59)@

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา

(25 เม.ย. 59)@

แบบฟอร์มประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย

(13 มิ.ย. 59)@

มคอ.02 - 06 และ สมอ.08 << ดาวน์โหลดทั้งหมด

(21 มิ.ย. 59)@

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักของมหาวิทยาลัย

(24 มิ.ย. 59)@

แนวทางการทวนสอบ-ผลสัมฤทธิ์-ผลการเรียนรู้ของนิสิต

(11 ส.ค. 59)@