สาส์นจากอธิการบดี

"จบก่อน หางานทำได้ก่อน"

มหาวิทยาลัยพะเยาปรับการเปิดภาคการศึกษา รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

"ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อก้าวใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา"

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวม PKY เริ่มกลางเดือนเมษายน 2557 นี้

UP NewsLetter

"UPNewletter"

ฉบับที่ 6

"UPNewletter"

ฉบับที่ 5

"UPNewletter"

ฉบับที่ 4

"UPNewletter"

ฉบับที่ 3

"UPNewletter"

ฉบับที่ 2

"UPNewletter"

ฉบับที่ 1