1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)*
(*ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี)

4. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)*
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ*
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)*
(*ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี)

5. คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ)

6. คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน**
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)*
(*ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี/** ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี)

7. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

8. คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

9. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) *
(*ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี)

10. คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

11. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
13. คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ*
(*ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี)

14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

15. คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (กภ.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

16. วิทยาลัยการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์*
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี*
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา*
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์*
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา*
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย*
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ *
(*ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี)

17. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม*
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม*
(*ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี)

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

3. คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

4. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

5. คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ

6. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

8. คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

9. วิทยาลัยการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

10. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1. คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

3. วิทยาลัยการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

4. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม